ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้ายประกันรถยนต์

ประกันรถยนต์ภาคสมัครใจสามารถให้ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้ายที่เรียกชื่อย่อว่า รย. อีก 3 ประการคือ รย.01 คือความคุ้มครองเพิ่มเติมในเรื่องอุบัติเหตุส่วนบุคคลสำหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสารในรถยนต์คันที่ทำประกันรถยนต์ไว้ซึ่งเป็นผลมาจากอุบัติเหตุถึงขนาดที่ทำให้ผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารเสียชีวิตสูญเสียมือ เท้า สายตาหรือทุพพลภาพ รย.02 คือความคุ้มครองในเรื่องค่ารักษาพยาบาลที่ให้กับผู้ขับขี่และผู้โดยสารในรถยนต์คันที่ทำประกันรถยนต์เนื่องจากอุบัติเหตุในขณะอยู่ในหรือกำลังขึ้นหรือกำลังลงจากรถยนต์คันที่ทำประกันรถยนต์ไว้ รย.03 คือการประกันตัวผู้ขับขี่เป็นความคุ้มครองที่มีให้สำหรับผู้เอาประกันรถยนต์หรือผู้ขับขี่โดยได้รับความยินยอมจากผู้เอาประกันรถยนต์เมื่อนำรถยนต์คันที่ทำ ประกันรถยนต์ไว้ไปใช้และเกิดอุบัติเหตุขึ้นทำให้ผู้เอาประกันภัยหรือผู้ขับขี่นั้นถูกควบคุมตัวไว้ในคดีอาญาเอกสารนี้ให้ความคุ้มครองโดยบริษัทที่รับประกันรถยนต์จะต้องดำเนินการประกันตัวผู้เอาประกันรถยนต์หรือผู้ขับขี่เพื่อให้พนักงานสอบสวน อัยการ หรือศาล พิจารณาปล่อยตัวบุคคลดังกล่าวเป็นการชั่วคราว แต่ถ้าหากผู้เอาประกันรถยนต์เมาสุราโดยถูกด่านของตำรวจตรวจพบแอลกอฮอล์ในเส้นเลือดสูงกว่า 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์และถูกควบคุมตัวไว้กรณีเช่นนี้ไม่ได้มีการเกิดอุบัติเหตุใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับตัวรถยนต์คันที่ทำประกันรถยนต์ไว้ ดังนั้นบริษัทประกันรถยนต์จึงไม่มีหน้าที่ต้องดำเนินการประกันตัวผู้เอาประกันรถยนต์รายละเอียดของความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันรถยนต์มีมากมายหลายประการจึงควรศึกษาทำความเข้าใจให้ชัดเจนเพื่อประโยชน์ในการใช้รถยนต์และการใช้ประโยชน์จากกรมธรรม์